پنج‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1389

کاظمینی بروجردی، مدعی رهبری دین سنتی

کاظمینی بروجردی و القاب ِعجیب!


کاظمینی بروجردی و پدر


کاظمینی بروجردی و مریدان


پرتره‌ای از کاظمینی بروجردیکاظمینی بروجردی و مریدان در استادیوم شهید کشوریکاظمینی بروجردی و مریدان در استادیوم شهید کشوریمریدان کاظمینی بروجردی در استادیوم شهید کشوری


کاظمینی بروجردی، کفن‌پوش جلوی منزل خود قبل از دستگیری